PRIVACY

Privacy statement van Stilleven Uitvaart

Wanneer u als opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Stilleven Uitvaart, gevestigd aan de Spoorstraat 2, 4101 XK te Culemborg, vertrouwt u ons uw persoonsgegevens toe.

Op 25 mei 2018 is in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG versterkt de positie van de personen van wie gegevens worden verwerkt. Dit betekent onder meer dat wanneer u gebruik maakt van Stilleven Uitvaart wij u duidelijk moeten kunnen laten zien hoe wij uw gegevens gebruiken en op welke manieren uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Contactgegevens van Stilleven Uitvaart:

Eigenaresse van Stilleven Uitvaart is

Machteld Detmers

Website: https://www.stillevenuitvaart.nl

Email: info@stillevenuitvaart.nl

Mobiel: 06-831 66033

KvK nr: 64637565

Waarvoor hebben wij deze informatie nodig?

Alle persoonsgegevens die u met Stilleven Uitvaart deelt, betreffende het overlijden van een persoon worden in een standaard uitvaartdossier vastgelegd. Wij verzamelen en verwerken enkel en alleen die gegevens die wij absoluut nodig achten met het doel een zo goed mogelijke service te kunnen leveren teneinde de gehele uitvaart tot ieders tevredenheid te laten verlopen en af te handelen.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

De persoonsgegevens die door Stilleven Uitvaart moeten worden verwerkt zijn:

 1. Gegevens van de opdrachtgever. NAW-gegevens, telefoon nummers, BSN en e-mail adres.
 2. Gegevens van naaste familieleden die ook mede verantwoordelijk zijn voor de organisatie.
 3. Gegevens van de overledene. NAW-gegevens, geboorteplaats en datum, naam partner, aantal kinderen en verder datum, tijd en locatie van overlijden.
 4. Gegevens van de schouwarts.
 5. Huwelijkse staat
 6. Geslacht
 7. Eventueel aanvullende info voor het doen van bepaalde noodzakelijke bestellingen en zakelijke dienstverlening.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst en/of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.

 1. Het doen van aangifte in de gemeente van overlijden voor het verkrijgen van een akte van overlijden en een verlof tot begraven of cremeren
 2. Het afhandelen van een of meer verzekeringspolissen
 3. Het maken van de declaratie/factuur
 4. Om met de opdrachtgever en familie te kunnen communiceren
 5. Om benodigde producten en diensten te kunnen bestellen

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De gegevens worden door de uitvaartbegeleider opgeslagen in een uitvaartdossier. Alle gegevens in het uitvaartdossier zijn dus samen met de opdrachtgever besproken/ingevuld. Vervolgens wordt, gebaseerd op de gegevens uit het uitvaartdossier m.b.t. de laatste verzorging, kist, opbaring, overbrenging en uitvaart, inclusief de te leveren diensten en producten, een begroting gemaakt van het tarief uitvaartverzorging. Deze begroting dient om een indruk te geven van de kosten voor de uitvaart en kan dus afwijken van de definitieve declaratie.

Beveiliging, bewaren en verstrekking van informatie aan derden

Alleen Stilleven Uitvaart heeft toegang tot deze informatie. Wij geven alleen die informatie door aan derde partijen indien dit nodig is voor de levering van te bestellen producten of diensten. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken zorgen wij er o.a. voor dat deze gegevens niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en zullen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Stilleven Uitvaart zoals de lokale overheid, crematoria, rouwcentra, begraafplaatsbeheerders, sluit Stilleven Uitvaart een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stilleven Uitvaart maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten worden genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies of vergelijkbare technieken die Stilleven Uitvaart gebruikt

Stilleven Uitvaart maakt geen gebruik van bovenstaande technieken. De bestanden die worden aangeleverd op USB, CD of SD, worden vooraf gescand door een virusscanner. Uw persoonsgegevens worden, na uitvoering van de opdracht, opgeslagen in een beveiligd document op een externe harde schijf. De hardware die Stilleven Uitvaart gebruikt zijn voorzien van een wachtwoord. Om grotere bestanden of meerdere bestanden tegelijk te versturen maakt Stilleven Uitvaart gebruik van WeTransfer. Voor deze werkwijze wordt altijd toestemming gevraagd aan de opdrachtgever en op verzoek worden de bestanden verwijderd.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

Stilleven Uitvaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijke zijn, worden deze verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U heeft ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stilleven Uitvaart. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u Stilleven Uitvaart kunt verzoeken om uw persoonsgegevens, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde instantie of organisatie kan sturen. (Bijvoorbeeld collectes tijdens een uitvaart voor goede doelen).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stillevenuitvaart.nl. U stuurt dan tevens een kopie van uw identiteitsbewijs, kopie van uw paspoort, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer mee. Dit ter bescherming van uw privacy. Stilleven Uitvaart zal zo snel mogelijk op dit verzoek reageren, uiterlijk binnen 4 weken. Stilleven Uitvaart wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens

Stilleven Uitvaart vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd en neemt de bescherming hiervan serieus. Zij neemt passende maatregelen om verlies, misbruik onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht u toch het idee hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met info@stillevenuitvaart.nl

Stilleven Uitvaart voldoet met het bovenstaande aan de nieuwe privacywetgeving (AVG). Deze is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overledenen.

Wijziging en in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. De aangepaste versie zal op de website worden gepubliceerd.